سرویسهای میزبانی (هاستینگ) استاندارد

با کیفیت ترین سرویسهای میزبانی وب

Host a
 • MB 200 فضای میزبانی
 • MB 5000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host b
 • MB 500 فضای میزبانی
 • MB 10000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host A
 • MB 1000 فضای میزبانی
 • MB 20000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host B
 • MB 2000 فضای میزبانی
 • MB 40000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host C
 • MB 3000 فضای میزبانی
 • MB 60000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host D
 • MB 4000 فضای میزبانی
 • MB 80000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host E
 • MB 5000 فضای میزبانی
 • MB 100000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده
Host F
 • MB 10000 فضای میزبانی
 • MB 200000 ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت های ایمیل
 • 150 محدودیت تعداد ارسال ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پایگاه های داده
 • نامحدود تعداد فضای ذخیره سازی مجازی (V-disk)
 • MB 64 حداکثر فضای RAM قابل تخصیص
 • %1 حداکثر حجم پردازش قابل اجرا (نسبت به پردازنده سرور)
 • کامل گزارش گیری از منابع سیستم
 • کامل گزارش گیری از آمار کاربران
 • تیکت پشتیبانی
 • 99% آپتایم تضمین شده