مشاوره کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار خدمات دسته اول
 • آنالیز نقاط قوت و ضعف خدمات دسته دوم
 • شناسایی بازار و رقبا خدمات دسته سوم
 • 90 دقیقه مدت زمان جلسه
 • به صورت تماس تصویری اینترنتی نحوه برگزاری جلسات حضوری
 • بین صبح و بعدازظهر در ساعات اداری زمان برگزاری
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مشاوره بازاریابی و تبلیغات
 • شناسایی بازار و مشتریان هدف خدمات دسته اول
 • طراحی استراتژی فروش خدمات دسته دوم
 • تعریف کمپین های تبلیغاتی خدمات دسته سوم
 • 90 دقیقه مدت زمان جلسه
 • به صورت تماس تصویری اینترنتی نحوه برگزاری جلسات حضوری
 • بین صبح و بعدازظهر در ساعات اداری زمان برگزاری
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه