سیستم مدیریت مکاتبات اداری (ACM)

سیستم مدیریت مکاتبات (کارتابل) عمومی

قابلیت ها » قابلیت تعریف پرسنل، گروه بندی و تعیین سطح دسترسی هر گروه به مکاتبات سازمانی، ارسال پاسخ و ارجاع به دیگر کاربران، مجهز به سیستم گزارش دهی پیشرفته
1» مدت زمان اجرای این پروژه 7 روز کاری می باشد.
2» لطفا دسترسی هاست را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.