سیستم مدیریت اسناد الکترونیک (DDM)

سیستم مدیریت اسناد دیجیتال

قابلیت ها » قابلیت تعریف پرسنل، گروه بندی و تعیین سطح دسترسی هر گروه به مدارک اسناد و سازمانی، مجهز به سیستم گزارش دهی پیشرفته
1» مدت زمان اجرای این پروژه 14 روز کاری می باشد.
2» لطفا دسترسی هاست را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.