سیستم مدیریت پروژه (PMS)

سیستم مدیریت پروژه (PMS) عمومی

قابلیت ها »
تعریف نامحدود کاربر با نامحدود دسترسی قابل تنظیم توسط مدیر
تعریف نامحدود مشتری و نامحدود پروژه برای هر مشتری
تعریف نامحدود فاز اجرایی برای هر پروژه
تعریف نامحدود وظیفه قابل انجام برای هر پروژه
امکان مدیریت اعضاء هر پروژه و هر تسک و تنظیم دسترسی های مربوطه توسط مدیر سیستم
امکان ثبت زمان کار انجام شده توسط کاربران بر روی هر وظیفه ایجاد شده با قابلیت مدیریت و گزارشگیری برای مدیر و اعضاء
امکان نمایش لیست وظایف به سه صورت "تسک لیست"، کانبان و گانت چارت
امکان گزارشگیری مقدار کار انجام شده و میزان پیشرفت پروژه ها
قابلیت تنظیم اطلاع رسانی های خودکار سیستم در زمان سررسید هر وظیفه قبل و بعد از تاریخ تنظیم شده برای آن
1» مدت زمان اجرای این پروژه 7 روز کاری می باشد.
2» لطفا دسترسی هاست را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.