خدمات اپراتوری و مدیریتی

خدمات اپراتوری (ساعتی)
خدمات تکنسین فنی (ساعتی)
خدمات کارشناس فنی (ساعتی)