لیست تعرفه سرویسهای سرور مجازی (VPS) بین المللی

INT_VPS_2GB
INT_VPS_4GB
INT_VPS_6GB
INT_VPS_8GB