خدمات تولید محتوای متنی

ترجمه محتوای عمومی انگلیسی به فارسی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسی به طول 1000 کلمه
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.

ترجمه محتوای نیمه تخصصی انگلیسی به فارسی

خدمات تولید محتوا به صورت ترجمه محتوای نیمه تخصصی انگلیسی به فارسی به طول 1000 کلمه
» مدت زمان انجام خدمات فوق بین 1 الی 3 روز کاری می باشد.
» لطفا موضوع محتوای درخواستی و رسانه مورد نظر جهت انتشار آن را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.