خدمات مشاوره ای

مشورت با متخصصین امور کسب و کار

مشاوره کسب و کار
 • آنالیز کسب و کار و تحقیقات بازار مرحله اول
 • عارضه یابی و ارائه راهکارهای توسعه مرحله دوم
 • تدوین استراتژی و طرح تجاری (BP) مرحله سوم
 • مدیریت فرآیند ها و توسعه زیرساخت IT مرحله چهارم
 • رهبری منابع انسانی (HR) و ایجاد ارزش افزوده مرحله پنجم
 • برنامه ریزی و استقرار واحد های QC و R&D مرحله ششم
 • 6 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مشاوره حقوقی کسب و کار
 • مشاوره ثبت انواع شرکت و موسسات تجاری یا غیر تجاری مرحله اول
 • مشاوره ثبت و اخذ پروانه کسب، بهره برداری و تولید مرحله دوم
 • مشاوره ثبت برند، ثبت اختراع و مالکیت معنوی آثار مرحله سوم
 • مشاوره قوانین اداره کار و بیمه تامین اجتماعی مرحله چهارم
 • تنظیم متون انواع قراردادهای حقوقی مرحله پنجم
 • 5 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مشاوره مالی کسب و کار
 • تنظیم ترازنامه و صورتحساب های مالی مرحله اول
 • مشاوره مالیاتی و نحوه تشکیل پرونده دارایی مرحله دوم
 • مشاوره استقرار سیستم های حسابداری مرحله سوم
 • 3 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مشاوره تبلیغات
 • شناسایی بازار و مشتریان هدف مرحله اول
 • طراحی استراتژی فروش مرحله دوم
 • تعریف کمپین های تبلیغاتی مرحله سوم
 • 3 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مشاوره فروش
 • راه اندازی و استقرار تیم فروش مرحله اول
 • آموزش مقدماتی اصول و فنون مذاکره به پرسنل مرحله دوم
 • تعریف و تنظیم فرآیندهای فروش سازماندهی شده مرحله سوم
 • 3 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه
مدیریت پروژه
 • تعریف فرآیند های اجرایی پروژه مرحله اول
 • برنامه ریزی منابع زمانی و ریالی پروژه مرحله دوم
 • تحلیل گزارشات روند پیشرفت پروژه مرحله سوم
 • 3 جلسه 90 دقیقه ای (حداقل زمان مورد نیاز) جزئیات پکیج
 • حضوری یا ویدیوکنفرانس آنلاین نحوه برگزاری جلسات
 • در ساعات اداری زمان برگزاری جلسات
 • به انتخاب کارفرما ساعات برگزاری جلسه