سیستم مدیریت پروژه Rise

قابلیت ها » قابلیت تعریف نامحدود عضو و نامحدود پروژه، ثبت و مدیریت لیست کلیه کارهای هر پروژه، ثبت و مدیریت وظایف هر یک از اعضاء در هر لیست از هر پروژه، ثبت زمان و مدیریت عملکرد پرسنل و...
1» مدت زمان اجرای این پروژه 7 روز کاری می باشد.
2» لطفا دسترسی هاست را در بخش توضیحات سفارش اعلام فرمایید.