سامانه جمع آوری اطلاعات سایت دیوار

جمع آوری اطلاعات مندرج در آگهی های منتشر شده در سایت دیوار بر اساس دسته بندی یا فیلترهای چندگانه موجود (حتی جستجوی کلمه ای خاص در میان انبوه آگهی ها)
(به ازای هر 1000 آگهی)

سامانه جمع آوری اطلاعات سایت شیپور

جمع آوری اطلاعات مندرج در آگهی های منتشر شده در سایت شیپور بر اساس دسته بندی یا فیلترهای چندگانه موجود (حتی جستجوی کلمه ای خاص در میان انبوه آگهی ها)
(به ازای هر 1000 آگهی)