اشتراک سرویس توضیح محتوا (CDN)

اشتراک سرویس توضیح محتوا (CDN)

اشتراک P-CDN استاندارد (بین المللی)
 • 2Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • متغییر اشتراکی (با واسطه) IP و نوع اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک P-CDN ویژه (ایران)
 • 2Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • متغییر اشتراکی (با واسطه) IP و نوع اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک S-CDN استاندارد (بین المللی)
 • 4Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ثابت اشتراکی (مستقیم) IP اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک S-CDN ویژه (ایران)
 • 4Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ثابت اشتراکی (مستقیم) IP اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک W-CDN استاندارد (بین المللی)
 • 16Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ثابت اختصاصی (مستقیم) IP اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک W-CDN ویژه (ایران)
 • 16Mb/s پهنای باند
 • نامحدود ترافیک
 • ثابت اختصاصی (مستقیم) IP اتصال
 • 1 عدد تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک V-CDN استاندارد (کانادا)
 • نامحدود پهنای باند
 • هر گیگابایت 1,000 تومان ترافیک
 • ثابت اختصاصی (مستقیم) IP اتصال
 • نامحدود تعداد کاربر آنلاین همزمان
اشتراک V-CDN ویژه (ایران)
 • نامحدود پهنای باند
 • هر گیگابایت 2,000 تومان ترافیک
 • ثابت اختصاصی (مستقیم) IP اتصال
 • نامحدود تعداد کاربر آنلاین همزمان