لیست تعرفه سرویسهای میزبانی وب (هاست) ایران

ارزان ترین سرویسهای میزبانی وب

Host_IR_256M
 • 256MB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 1 Parked Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database
 • 1 Email Account
 • 1 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_512M
 • 512MB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 1 Parked Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database
 • 1 Email Account
 • 1 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_1GB
 • 1GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 1 Parked Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database
 • 1 Email Account
 • 1 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_2G
 • 2GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 1 Parked Domain
 • 1 Sub Domain
 • 1 Database
 • 1 Email Account
 • 1 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_4G
 • 4GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 2 Parked Domain
 • 2 Sub Domain
 • 2 Database
 • 2 Email Account
 • 2 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_6G
 • 6GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 2 Parked Domain
 • 3 Sub Domain
 • 2 Database
 • 3 Email Account
 • 3 FTP
 • 60 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_8G
 • 8GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 1 Addon Domain
 • 3 Parked Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 Database
 • 3 Email Account
 • 3 FTP
 • 90 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_10G
 • 10GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 2 Addon Domain
 • 3 Parked Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 Database
 • 3 Email Account
 • 3 FTP
 • 120 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
Host_IR_12G
 • 12GB فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ایران - تهران محل قرار گیری سرور
 • داخل و خارج از کشور امکان دسترسی
 • دیسک پرسرعت SAS هارد
 • Linux (CentOS) - cPanel سیستم عامل و کنترل پنل مدیریتی
 • Apache - از 5.4 الی 7.4 به دلخواه مشتری وب سرور و نسخه PHP
 • MySQL ورژن 5.6 + PHPMyadmin بانک اطلاعاتی
 • 3 Addon Domain
 • 3 Parked Domain
 • 3 Sub Domain
 • 3 Database
 • 3 Email Account
 • 3 FTP
 • 150 Maximum Hourly Email Send
 • 30% Maximum percentage of failed Email send per hour
 • SSL + FireWall + Antivirus تمهیدات امنیتی
 • روزانه، هفتگی و ماهانه بک آپ گیری خودکار
 • یک ماه مدت زمان تضمین شده نگهداری از فایلهای بک آپ
 • سرور لوکال دارای هارد دیسک بک آپ (RAID1) محل نگهداری از فایلهای بک آپ
 • بلی - نامحدود امکان بک آپ گیری دستی و دفعات قابل انجام
 • مکاتبه آنلاین (تیکت) پشتیبانی
 • 99.9% آپتایم تضمین شده